NYTÅRSLØB

 -for hele familien

 Løb eller gå det nye år ind, med røde kinder og god samvittighed!

 

Lørdag den 31. december 2017 kl. 10.00 – 11.00

Start og mål er ved Bøgeskovhallen og ALLE kan være med.

Ruten vil være på 2 km, som kan løbes flere gange

 Efter løbet vil der blive serveret lidt lækket til ganen.

 

Pris for deltagelse kun  20 kr. pr. person. Tilmelding og betaling sker på selve dagen.

 

På vegne af TGI RUN

 Swen, Marianne & Karina

 Spørgsmål kontakt: Karina Absalonsen: 25 30 00 10

 

 
“FREMTID ELLER LUKNING”

TGI INVITERER TIL STORMØDE MED BØRNEPASNING

HVORNÅR:
14. Januar 2018 - Kl. 11:00 - 12:30 HVOR Bøgesskov Hallens Festsal

TGI har de seneste år haft faldende medlemstal og mangel på frivillige.

Derfor har vi brug for nye kræfter, eller lukkes TGI! For at imødekomme en lukning afholder vi et stormøde.

Der vil til dette stormøde være mulighed for at få passet børnene, med forskellige aktiviteter fra bla. håndbold - fodbold - gymnastik i hallen, mens vi afholder møde i festsalen.

Vi har brug for 3 engageret personer som vil væ-re med til at viderefører TGI. Du kan læse om de 3 stillinger og tidsforbrug her -->

Så kom og vær med til at styrke Trelde GI, hvis i har spørgsmål så kontakt nuværende formand (Michael Kristiansen M: 61419197) eller kasserer (Andreas Thoustrup (M. 51520934)

 

BESKRIVELSE AF ARBEJDSOP-GAVER / STILLINGSOPSLAG:

NÆSTFORMAND:
Er i kontakt med formanden om deltager i møder, med kommunen, DGI og andre samarbejdspartner. TGI-bladsansvarlig. Tidsforbrug 2-3 timer om måneden.

SEKRETÆR:
Indkaldelse til møder, (FU/ HB), referent, indsamle medlemstal, administration af Facebook siden, bestille lokaler til møder, ajourfører kontaktoplysninger. Tids-forbrug 3-4 timer om måne-den.

SPONSOR AN-SVARLIG:
Sponsorpleje af eksisteren-de sponsor. Sponsorsøg-ning. Fondsansøgninger. Kontrakts ansvarlig OK og Sport24. Tidsforbrug 4-5 ti-mer om måneden.

LØN:
Som medlem a f Forret-ningsudvalget vil du modta-ge et årlig skattefri godtgø-relse på 1.000,- samt et gra-tis medlemskab til den idrætsgren i TGI du ønsker.

 

 

 

 

 
u18 drenge
Tirsdag, 07. november 2017 22:03
Vanvittig vigtig kamp for Fredericia-Treldes U18 drenge på søndag i Bøgeskovhallen
 
På søndag er Bøgeskovhallen for første gang i denne sæson vært for Fredericia-Treldes kampe i U18 og U16 drenge.
Hovedkampen er uden tvivl opgøret i U18 drenge, hvor Esbjerg kommer på besøg. En livsvigtig kamp, som Fredericia-Trelde er pisket til at vinde, hvis forhåbningerne om en plads i U18 Ligaen efter jul skal gå i opfyldelse. Og det er faktisk ikke nok at vinde. Hjemmeholdet skal helst være bedre indbyrdes mod vestjyderne og det kræver en sejr på mindst 4 overskydende mål, da Fredericia-Trelde i lørdags tabte 22-25 i Esbjerg. Det er en helt uvant situation for en del af Fredericia-Treldes spillere, der har vundet flere danmarksmesterskaber i deres håndboldkarriere. Men det har været op ad bakke i denne sæson. Heldet og marginalerne har ikke været med og holdet har virkelig fået kniven for struben før denne match. Der er to puljer i 1. Division med hver 6 hold. Nr. 1 og 2 i hver pulje kommer direkte i U18 ligaen efter jul. Nr. 3 og 4 spiller kvalifikation med en kamp på neutral bane om de sidste to pladser. Situationen er præcis den, at den øjeblikkelige 5.plads ikke engang rækker til et kvalifikationsspil. 4 pladsen indtages i øjeblikket af Esbjerg, der har to point mere end Fredericia-Trelde. 
Så alle mand af huse. Mød op i Bøgeskovhallen for at bakke op om vores lokale helte. Der er kampstart kl. 14.00.
Håndboldsøndagen begynder kl. 11.00, hvor U16 drenge i 1. Division tager imod Vejle Idrætsefterskole. Kl. 12.30 er det U16 drenge 2. Division, der møder Vojens Idrætsefterskole. Kl. 14.00 som nævnt U18 drenge mod Esbjerg og kl. 13,30 slutter U18 drenge 2. Divisio af med kamp mod Saxburg.
 
Referat ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i TGI Hovedbestyrelse
Torsdag den 14. september kl. 19:30

Dagsordnen til den ekstraordinære generalforsamling.
Valg af dirigent.
- Morten Bialaska Jeppesen
Afstemning om vedtægtsændring i vedtægterne omhandlede TGI Hovedvedtægter §16.
- Stk. 6: En underafdeling kan kun opløses på et ekstraordinært hovedgeneralforsamling.
- Stk. 7: En underafdelings materialer samt indestående på kontoer tilfalder TGI’s
Hovedkasse ved opløsning.
- Stk. 8: Medlemmers indestående i depot, tilbagebetales medlemmet, dog er
kontingentet tabt.
Fremlæggelse af TGI Skytteforening regnskaber for 2017.
- TGIs hovedbestyrelse har solgt våbnene til Østjysk Pistol skydeklub og Vingsted Skyttebutik.
- Der er ingen regnskaber - der er kun indestående:
- Overført fra konto: kr. 29.812,38
- Salg af våben: Østjysk Pistolskydeklub: kr. 6.000,-
- Salg af våben: Vingsted: kr. 5.000,- (Minus et skyldigt beløb kr. 2.709,5)
Diskussion om fremtiden af TGI Skytteforening.
- Michael forklarer situationen, hvad er der sket, og hvorfor TGI har reageret som de har.
- Frans spørger direkte om TGIs Hovedbestyrelse kun arbejder på, at afvikle TGI Skytteafdeling,
det gør TGIs hovedbestyrelse ikke. Hvis vi må, vil TGI gerne arbejde for en Skytteforening, som
har medlemmer som har våben tilknyttet.
- Hvis der er medlemmer som vil træde ind i TGI Skytteforening, vil TGI Hovedbestyrelse gerne
undersøge mulighederne for forsat at have en Skytteforening.
- Afklaring på situationen: Der kan ikke skaffes en ny bestyrelse. Kan TGIs hovedbestyrelse
accepterer en sovende afdeling.
Poul (Tidligere formand Bøgeskov Hallen) forslag: Kan vi nedsætte en arbejdsgruppe bestående af
tidligere medlemmer af TGI Skytteafdeling samt TGI Hovedbestyrelse.
Denne arbejdsgruppe består af. Frans Møller Sørensen - Michael Skals Kristiansen.
- Hvis ikke arbejdsgruppen finder en løsning TGI Skytterne og TGIs Hovedbestyrelse kan
accepterer, kan TGIs Hovedbestyrelse vælge at lukke TGI Skytteafdeling på et TGI
Hovedbestyrelsesmøde. Hvis det ender med en lukning, skal TGI Skytteafdeling opgøres og
skyldige beløb i depot tilbagebetales Skytterne. Dette opgøres af TGIs Hovedkasserer.
Afklaring og diskussion om fremtiden af TGI Bueskytteforening.
- Har den nye foreningen Treldenæs Bueskydningsforeningen vedtægter og en
- Michael Sønderskov - Tidligere formand for SIF (Jurist)
Valg af manglende FU medlem.
- Ingen valgt
Behandling af indkomne forslag.
- Ingen
Eventuelt.
- Hvor er alle TGI Skytteforeningen materialer (ammunition, skydeskiver, våbenskabe,
våbenholder) - Alt dette har Klaus fjernet (TGI registreret våben samt 1 våbenskab) er efterfundet
blevet fundet.
1

 
Hovedgeneralforsamling TGI 2017

Torsdag d. 27. April 2017 kl. 19.00 i Bøgeskovhallen.

Referat:

 1. 1.Valg af dirigent
  1. a.Jim (Hallen)
  2. b.Generalforsamlingen er lovlig indkaldt
 1. 2.Hovedformandens beretning
  1. a.Bueskydning har valgt at melde sig ud, det er meget ærgerligt. Deres midler skal føres tilbage til TGI og her er det blevet besluttet at de skal være låst i 2 år til en mulig ny bueskydnings forening.
  2. b.Skytte foreningen er lukket, deres våben er opmagasineret på Ryes Kaserne. TGI skal afklare hvad der skal ske, det kommende på.
  3. c.Der er indgået en ny sponsoraftale med Sport24 og Adidas. Dvs. at TGI fremadrettet skal spille i Adidas.
  4. d.Fremadrettet skal vi blive mere 1 forening. Muligvis betaler man 1 kontingent og så må man gå til det alle aktiviteter.
 1. 3.Forelæggelse af regnskaber
  1. a.Hovedkassen
   1. i.Et lille overskud når man tager i betragtning, at der er hensat midler til at ryde op efter skytteafdelingen.
 2. b.TGI Bladet
  1. i.Sidste år var der underskud, da nogle af vores sponsor ikke har betalt.
  2. ii.Det skal der gøres noget ved. Oprydning i sponsor til bladet.
 3. c.TGI idrætsfond
  1. i.Der har ikke være nogle udbetaling sidste år.
 4. d.TGI rejselegat
  1. i.Her må vi kun uddelegerer en hvis % del hvert år.
 5. e.Regnskabet for år 2016 er godkendt på betingelse af, at regnskabet bliver godkendt og underskrevet af en bilagskontrollant.
 1. 4.Behandling af indkomne forslag
  1. a.Forslag til ændring af vedtægter fra bestyrelsen ang. Bilagskontrollant.
   1. Hvis teksten ændres til:

§11
STK 4:
Forretningsudvalgets medlemmer og bilagskontrollanter vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Valg sker i henhold til den i §8 specificerede dagsorden. Kan der ikke vælges en bilagskontrollant på foreningens hovedgeneralforsamling, gives der godkendelse til, at forretningsudvalget køber ekstern hjælp. Udgifterne til sådanne en hjælp fordeles på underafdelingerne. Hvordan disse udgifter fordeles bestemmes af hovedbestyrelsen.   

 1. 1.Vedtægtsændringen er godkendt.
 1. 5.Valg til forretningsudvalget. På valg er:
  1. a.Kim Ankersen Strøm (ønsker ikke genvalg)
   1. Ingen valgt
 2. b.Michael Søndergaard (ønsker ikke genvalg)
  1. i.Michael Skals Kristiansen
 3. c.2 suppleanter (for 1 år)
  1. i.Bettina Andersen (valgt)
  2. ii.Karina Absolnsen (valgt)

-          Generalforsamlingen giver hovedbestyrelsen tilladelse, til at søge efter et ekstra medlem til forretningsudvalget.

 1. 6.Konstituering af forretningsudvalg (alle poster besættes for 1 år)
  1. a.Formand
  2. b.Næstformand
  3. c.Kasserer
  4. d.Sekretær

-          Forretningsudvalget konstituerer sig på førstkommende FU møde.

 1. 7.Valg af 1 bilagskontrollant (vælges for 2 år) og 1 bilagskonsulent suppleant (for 1 år)
  1. a.Ingen valgt – generalforsamlingen giver forretningsudvalget tilladelse til at søge efter en bilagskontrollant.
 1. 8.Eventuelt
  1. a.Der er kommet nye tøjprøver, som hænges op i cafeteriet.

 

 
Vedtægtsændring:

Nuværende tekst

§11.

STK. 4:

Forretningsudvalgets medlemmer og bilagskontrollanter vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Valg sker i henhold til den i §8 specificerede dagsorden. 

Forslag:

§11

STK 4:

Forretningsudvalgets medlemmer og bilagskontrollanter vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Valg sker i henhold til den i §8 specificerede dagsorden. Kan der ikke vælges en bilagskontrollant på foreningens hovedgeneralforsamling, gives der godkendelse til, at forretningsudvalget køber ekstern hjælp. Udgifterne til sådanne en hjælp fordeles på underafdelingerne. Hvordan disse udgifter fordeles bestemmes af forretningsudvalget.   

 
Gymnastikafdelingen søger instruktør til spinning

 

Poul Erik Vi må desværre tage afsked med foreningens gode spinning instruktør Poul Erik med udgangen af denne sæson – derfor søger vi en ny instruktør til starten af den nye sæson (fra begyndelsen af september 2017).
   
Er du interesseret? Så tag en snak med Lene Adamsen, telefon 2720 8570 eller e-mail:  Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. .


 
<< Første < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste > Sidste >>

Side 1 ud af 17
topbanner
Forside

Login FormLæs TGI bladet

Webmaster

Har du ris, ros eller

noget du vil have

på hjemmesiden?

 

Skriv til

mail@marker-it.dk